سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

Dam and hydro-power generation plant scientific and technical terms & vocabulary & definitions

 

واژگان جامع سد و نیروگاه با بیش از 5000 واژه و معنای توصیفی

 

برگرداننده و گردآورنده: سعادت صادقی

(حقوق معنوی این اثر متعلق به پدید آورنده آن می‌باشد.)

 

هدف از ترجمه، گردآوری و تدوین این مجموعه بعنوان واژگان جامع مبحث ((سد و نیروگاه)) تهیه ماخذ و منبع فراگیر و سودمندی است که بتواند دستمایه دانش‌پژوهان، کاربران و علاقمندان و اهل فن این شاخه از علوم مهندسی واقع شده و با ارتقاء و بارورسازی سطح و زمینه واژه شناختی، آنان را از مراجعه به فرهنگ‌های متعدد بی نیاز گرداند؛ ضمن اینکه این دفتر با پردازش تشریحی و توضیحی مفاهیم و معانی بسیاری از اصطلاحات و نیز استخراج گزینه‌های معنائی ساده واژگان علمی و فنی در نوع خود کم نظیر و منحصر بفرد است. بمنظور گردآوری این اثر متجاوز از60 واژه نامه علمی و فنی، فرهنگنامه، مجله، کتب درسی دانشگاهی، متون استاندارد و دستورالعمل های بهره‌برداری و نگهداری به زبان‌های فارسی و انگلیسی و اندوخته های شخصی در ((برابر گزینی)) مدخل‌ها و واژگان علمی و فنی مورد مراجعه و سود جویی قرار گرفته است.

 

بانک واژگان

کلمات انگلیسی
کلمات فارسی

فرونشستن

فرساب ، یخ کاست

تراز نابهنجار آب

بالای سطح دریا

سایش  - خراش - سائیدگی

مقاو مت به سایش ، مقاومت سایشی ، تاب سایشی

ساینده - ماده ساینده - تراشنده - سایا

مته سایشی

قطع ناگهانی - انتزاع- تند بر آماسیده - برآمدگی موضعی- برآمدگی تند - بر آمدگی ناگهانی

سال پر آبی -ترسالی -سال خیس(آبسال)(سال با بیشترین آب جاری ) : سالی است فرضی که در آن میزان آب (رودخانه ها و آبراهه ها ) از مقادیر وابسته به سال میانگین فرضی که بر پایه آمار تعیین شده است ، بیشتر می باشد.

موج ناگهانی

جذب - جذب ( عمقی  )

چاه آبکش

تکیه گاه - پایه کناری - دیواره کناری نگهدارنده سد - نیم پایه (در پل سازی)- پشت بند دیوار- بست دیوار -اتصال

پایه جناحی - پایه حایل - پایه جانبی

آرایش برگ کنگری

استخر نهشت - استخر ته نشینی - شتاب دهنده - افزایش دهنده - رشد کننده

تسریع کننده ، تند گیر کننده، تند کننده

بیشینه زمین لرزه طرح

نمودار شتاب ، نوار زلزله سنجی

شتاب سنج

آزمونهای تایید حدود ضمانت شده توربین : این آزمونها جهت تعیین پارامترها و محدوده های ضمانت شده توربین ساخته شده می باشد که باید بر اساس مشخصات فنی قرارداد ویا استاندارد IEC-41  انجام گیرد . اندازه گیری و محاسبه این پارامترها و محدوده های ضمانت شده که توسط

دریچه بازدید

شیب راهه دسترسی- راه دسترسی شیبدار

جاده دسترسی- راه دسترسی

چاه دستیابی

تونل دسترسی

محلهای قابل دسترسی - محوطه های کار قابل دسترس

هوای محبوس ( بتن)

خطای تصادفی ( نقشه برداری )

به هم پیوستگی ،عمل رسوب، تجمع ذرات، جمع شدگی ، چسبندگی، نمو

افزایش - نمو -رشد

توربین کنشگر - توربین ضربه ای : واژه عمومی برای توربین هایی که فواره آب ، تحت فشار جو آزادانه به چرخ دوار توربین برخورد می کند  . جریان آب ورودی به واحد دوار دارای انرژی پتانسیل بصورت فشار افزوده شده نبوده ولیکن کل مقدار انرژی آن بصورت جنبشی چهره مینماید

گنجایش موثر - گنجایش مفید

رانش محرک خاک ،فشار عامل  خاک، فشار فعال خاک، رانش مو’ثر خاک

عملگر

مته ساچمه ای

حفاری با مته ساچمه ای

راهرو دسترسی - مدخل - راهرو - تونل دسترسی

توربین با پره های قابل تنظیم : یک توربین واکنشگر جریان محوری با پره های تنظیم پذیر چرخ دوارکه اساسا" تحت فرازه های پائین کار میکند . این نوع توربین را توربین کاپلان  .Kaplan turbine گویند ،

جذب  - جذب ( سطحی )

جابجایی افقی

شیب وارو - شیب معکوس

بادی

ماسه بادی

خاک باد رفتی

هوا دادن

بتن اسفنجی ،بتن هواداده ،بتن هوادار

حوض دانه گیری هوادم

دریاچه هوادهی

هوا دهنده

هوادهی ، تهویه ، هوادادن

زهکشی تهویه ای

تانک هوادهی ، مخزن هوارسانی

هوا ده ، هوادهنده ، توری ، صافی

هوا شناسی ، جو شناسی

چگالی سنج،هوا سنج، غلظت سنج

ریزآبه

بالا  آمدن سطح آب، خیز آب، پنگاب

پشته بال شکل

مجرای خروجی

پستاب

پس لرزه

کهنگی - پیر سختی

به هم چسبیده ، جوش آتشفشانی  ، همبسته ، کلوخه ، تجمع دانه ها

انباشتگی ، تراکم

نمو رسوبی کردن

انباشتگی ، تهنشینی - آبرفت گذاری - شن گرفتگی - ماسه گرفتگی - نمو رسوبی

سنگدانه - مصالح دانه ای - دانه سنگ - شن و ماسه - دانه سنگی

آزمون ارزش سایش شن و ماسه

آزمون ارزش خرد شوندگی شن و ماسه

آزمون ارزش ضربه ای شن و ماسه

درگیری سنگدانه ها - درهم قفلی دانه ای - قفل و بست سنگدانه ها

سطح کلی تیرکهای مشبک - سطح کلی شبکه فلزی - وسعت سطح کلی تماس تیرکها و یا حایلهای یک سازه توری شکل و یا مشبک - سطح رویهمرفته دربرگیرنده تماس تیرکهاو یاحایلهای یک ساختار شبکه ای .

تراکم - تجمع - انبوهش

مهاجم ، متجاوز

خورنده

خورندگی - میزان خورندگی - شدت خورندگی

آزمون فرسایش

هم زنش - همزدن

بهمزن ، همزن

تانک همزندار - مخزن همزنش

کامیون  همزن

ورود هوا  - دمش هوا

سیستمی که به نواحی خاصی از ماشینهای آبی هوا تزریق می کند تا تغییرات فشار واثرات فشار واثرات کاویتاسیون را کاهش دهد.

دمنده هوا

بتن  پاشیدنی

آجر متخلخل ، آجر هواکش

جریان هوا

دبی هوای مورد نیاز - میزان جریان هوای مورد نیاز

سیستم فشرده کردن آب توسط هوا : سیستمی که به نواحی خاصی هوا تزریق می کند تا آب زیر چرخ دوار توربین را تحت فشار قرار دهد.

مته هوایی

بالا رسان هوایی

بتن با حباب هوا ، بتن متخلخل ، بتن هوا داده شده

حباب زا

ماده محبوس کننده هوا - ماده حباب ساز - ماده هوازا - هواده - هوادهنده

سیمان هوازا - سیمان حباب زا

ساز و کار هوادهی

دربرگیری هوا ، ایجاد هوا

پیستوله بادی ، رنگ پاش ، بتن پاش

« 1 2 3 4 ... 5 53 » صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir